22

05
Dzień Bioróżnorodności 2024 w Experymencie

24

05
Warsztaty dla dorosłych. Chemia zapachów

25

05
WARSZTATY RODZINNE. Wielowymiarowa przygoda
pokaż kalendarz

Polityka prywatności

Centrum Nauki Experyment w Gdyni (dalej CNE) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność swoich gości oraz wszystkich osób, z którymi współpracuje w celu realizacji swoich zadań statutowych.
Wszystkie zbierane i wykorzystywane przez CNE dane osobowe (rozumiane jako wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa.

CNE realizuje zadania i obowiązki administratora danych, przewidziane w przepisach dotyczących danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Dbając o przejrzystość przetwarzania danych, przekazujemy poniższe informacje, które mogą pomóc w zrozumieniu celów, zakresu oraz sposobu przetwarzania Państwa danych.
Nad procesem przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez CNE Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Czerwińska, IOD@experyment.gdynia.pl, +48 58 72 73 985

I INFORMACJE PODSTAWOWE
Dane administratora danych
Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Czerwińska
IOD@experyment.gdynia.pl
+48 58 72 73 985

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych.
2. Prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia danych.
3. Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, gdy są one już zbędne do osiągnięcia celu, w jakim były zebrane, gdy dane były przetwarzane na podstawie Twojej zgody, gdy uznasz, że dane były przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania, w przypadku, gdy kwestionujesz prawidłowość danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych) lub uznasz, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu.
5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda (Art. 6 ust. 1., lit. A RODO), przysługuje Ci prawo do wycofania zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej odwołaniem.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest interes CNE (Art. 6 ust. 1, lit. F RODO), przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Składając sprzeciw należy wskazać przyczynę związaną z Twoją szczegółową sytuacją, która jest podstawą jego złożenia.

W celu skorzystania z przysługujących Ci uprawnień, napisz do Inspektora Ochrony Danych CNE (IOD@experyment.gdynia.pl), który skontaktuje się z Tobą w celu realizacji wniosku.

Przekazywanie danych osobowych
Zbierane dane ujawniamy wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym nas w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych. Dane udostępniamy:
1. Podmiotom współpracującym z CNE w zakresie obsługi informatycznej: serwis sprzedaży biletów, serwis newsletter, formularz kontaktowy, serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE.
2. Podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
3. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, np. PayU (w zakresie niezbędnym do obsługi płatności).
4. Podmiotom drukującym dla CNE dyplomy lub inne imienne druki (w zakresie imienia i nazwiska).

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne.
CNE przetwarza dane osobowe dla osiągnięcia określonych celów, co oznacza, że jeśli nie podasz swoich danych, nie będziemy w stanie zrealizować usługi, na cele której te dane zbieramy.

Okresy przechowywania danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, by usuwać dane osobowe niezwłocznie po osiągnięciu celu, dla jakiego były zbierane, jednak nie wszystkie możemy usunąć. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE, przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach: na przykład umowy i faktury przechowujemy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wytworzone, a informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przechowujemy przez 3 lata.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Twoje dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skarga
Jeżeli uznasz, że w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

II INFORMACJE DLA KLIENTÓW CNE

Przeglądanie strony internetowej www.experyment.gdynia.pl
Przeglądanie strony internetowej nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Strona internetowa CNE zbiera i w ograniczonym zakresie przechowuje informacje: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu (np. pliki cookie), dane analityczne (Google Analitics).
Informacje te nie umożliwiają zidentyfikowania poszczególnych osób, nie są łączone z żadnymi innymi danymi pozyskiwanymi przez CNE. Szczegółowe zasady działania plików cookie i narzędzi analitycznych na naszej stronie zawiera „Polityka plików cookie”.

Zakup biletów online
Rezerwacja i zakup biletów online odbywają się zgodnie z „Regulaminem sprzedaży biletów” [PDF, 1 MB] . Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową lub telefonicznie.

Cel przetwarzania danych: dokonanie rezerwacji, zakup biletów, obsługa wizyty w CNE.
W celach statystycznych przetwarzany jest także kod pocztowy. Dana jest przetwarzana w postaci zanonimizowanej. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6, ust. 1 lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Zakres danych: regulowany przez „Regulamin sprzedaży biletów” [PDF, 1 MB].

Usuwanie danych: dane przechowywane są w serwisie przez 3 lata od ostatniego logowania na konto lub w przypadku zakupów bez konta, przez 3 lata od daty realizacji usługi.
Przechowywanie danych dotyczących sprzedaży, dla której wystawiono fakturę VAT – 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży. W sprawach związanych z usunięciem Twoich danych z systemu lub usunięciem konta założonego w serwisie, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Wizyta w CNE
Przy zakupie biletu w kasie lub przy wejściu na wystawy, wybrani pracownicy CNE są upoważnieni do wglądu do dokumentów potwierdzających posiadanie ulgi lub zniżki (np. legitymacja).
Na wybranych stanowiskach interaktywnych istnieje możliwość wpisania swojego adresu e-mail w celu przesłania tworzonych przez stanowisko fotografii lub filmów. Podane adresy są okresowo usuwane i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu. W związku z realizacją zadań statutowych CNE prowadzi dokumentację fotograficzną oraz filmową swojej działalności. Fotografie i filmy (w tym grupowe zdjęcia gości CNE i plany ogólne) są też elementem promocji. Za wyraźną zgodą osoby przedstawionej na zdjęciu lub w filmie, możemy też wykonywać i publikować fotografie indywidualne gości lub emitować film.

Cel przetwarzania danych: dokumentacja fotograficzna i filmowa działalności CNE oraz działalność promocyjna – zdjęcia grupowe, ogólne. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. D RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przed administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zakres danych: wizerunek.

Cel przetwarzania danych: dokumentacja fotograficzna i filmowa działalności CNE oraz działalność promocyjna – zdjęcia kadrowane, portret konkretnej osoby. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Zakres danych: wizerunek, imię i nazwisko (na potrzeby udokumentowania zgody).

Usuwanie danych: dane usuwane są na żądanie osoby, której dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody usuwane są w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu usunięcia Twoich danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie prosimy o kontakt  Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Newsletter
Newsletter to usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami, związanymi z funkcjonowaniem CNE. Zapisując się do newslettera zawierasz z CNE umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowę tę możesz w każdej chwili rozwiązać poprzez wypisanie się z newslettera. Ze względu na charakter działalności CNE, niektóre z rozsyłanych treści mogą zawierać informację promocyjną lub handlową.
Do rozsyłania newslettera CNE używa wyłącznie adresów podanych przez Ciebie w przeznaczonym do tego celu miejscu na stronie www.experyment.gdynia.pl lub podanych bezpośrednio pracownikom CNE, konkretnie w celu otrzymywania newslettera. CNE nie rozsyła newslettera na adresy e-mail podane przez Ciebie w innych celach.
Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi w postaci przesyłania wiadomości newsletter na wskazany adres e-mail.
Rozsyłanie newslettera, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymaga dodatkowo wskazania, że znajdujące się w nim informacje promocyjne lub handlowe zostały przez Ciebie zamówione. Uznajemy, że przez udostępnienie w tym celu swojego adresu w oknie „Zapisz się do newslettera” dokonałeś zamówienia takich informacji.

Cel przetwarzania danych: przesyłanie, na żądanie osoby, której dane dotyczą, informacji o działalności CNE. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Zakres danych: adres e-mail.

Usuwanie danych: możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera – w każdej przesłanej w ramach newslettera wiadomości znajduje się link, umożliwiający wypisanie się z listy i usunięcie adresu e-mail. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie i usunięciem adresu email.

Formularz kontaktowy
Osoby, które chciałyby skontaktować się z CNE drogą elektroniczną, mogą skorzystać z zamieszczonego na stronie www.experyment.gdynia.pl formularza „Napisz do nas”. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie adresu poczty elektronicznej, na który CNE udzieli odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
Dane pozyskane za pośrednictwem formularza przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pojawiające się w wiadomości pytanie oraz, jeżeli to konieczne, do wyjaśnienia okoliczności opisanego w wiadomości zdarzenia.

Cel przetwarzania danych: przesyłanie, na żądanie osoby, której dane dotyczą, odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Zakres danych: adres e-mail, informacje dodatkowe, zawarte w wypełnionej na stronie wiadomości, w przypadku dalszej wymiany informacji mailowych także dane zawarte w stopce wiadomości w Twoim serwisie poczty elektronicznej.

Usuwanie danych: odpowiedź CNE, zawierająca wpisane w formularzu dane oraz ewentualna późniejsza korespondencja mailowa przechowywane są na serwerach programu pocztowego CNE. W celu usunięcia Twoich danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Akademia EXPERYMENTU
Rezerwacja i płatność za udział w zajęciach Akademii EXPERYMENTU odbywają się zgodnie z „Regulaminem Akademii EXPERYMENTU” [PDF, 62 KB] . Rezerwacji można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową CNE.

Cel przetwarzania danych: rezerwacja i udział w zajęciach Akademii EXPERYMENTU oraz rozesłanie informacji o kolejnym semestrze. W celach statystycznych przetwarzany jest także kod pocztowy. Dana ta przetwarzana jest w postaci zanonimizowanej. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zakres danych: regulowany przez „Regulamin Akademii EXPERYMENTU” [PDF, 62 KB].

Cel przetwarzania danych: rozesłanie informacji o kolejnym semestrze Akademii EXPERYMENTU – realizacja zadań statutowych CNE. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. F RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędnych charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zakres danych: adres mailowy.

Usuwanie danych: dane przetwarzane są w okresie trwania semestru Akademii, którego dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją usługi zostaną usunięte wraz z rozpoczęciem kolejnego semestru Akademii. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach. W celu usunięcia Twoich danych z systemu rezerwacji lub usunięcia konta założonego w serwisie skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Polska Akademia Dzieci
Rejestracja uczestników odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@experyment.gdynia.pl.

Cel przetwarzania danych: rejestracja i udział w wykładach w ramach Polskiej Akademii Dzieci – realizacja zadań statutowych CNE. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Zakres danych: dane opiekuna grupy (imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail), który weźmie udział w wykładzie, wraz z liczbą towarzyszących mu uczniów (maksymalnie 50 uczniów z jednej szkoły) oraz nazwą szkoły.

Cel przetwarzania danych: rozesłanie informacji o kolejnym semestrze Polskiej Akademii Dzieci – realizacja celów statutowych CNE.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. F RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zakres danych: adres e-mail opiekuna grupy.

Usuwanie danych: dane przetwarzane są w okresie trwania semestru, którego dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją usługi zostaną usunięte wraz z rozpoczęciem kolejnego semestru wykładów. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE, przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach.
W celu usunięcia Twoich danych osobowych z systemu rezerwacji lub usunięcia konta założonego w serwisie skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

SCIENCE CAFE
Cel przetwarzania danych: rezerwacja i udział w warsztatach SCIENCE CAFE. W celach statystycznych przetwarzany jest także kod pocztowy. Dana jest przetwarzana w postaci zanonimizowanej.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Rejestracji i zakupu biletów można dokonać w kasie lub przez stronę CNE: przy zakupie biletów w kasie nie ma konieczności podawania danych osobowych; przy zakupie przez stronę internetową: rezerwacja i płatność za udział w zajęciach za pośrednictwem strony CNE odbywają się zgodnie z „Regulaminem Sprzedaży Biletów” [PDF, 1 MB].

Zakres danych: zgodnie z „Regulaminem Sprzedaży Biletów” [PDF, 1 MB].

Usuwanie danych” Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją usługi i zostaną usunięte po jej zakończeniu. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE, przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach. W celu usunięcia Twoich danych z systemu rezerwacji lub usunięcia konta założonego w serwisie, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Ponadto: w rozdawanych na zakończenie zajęć ankietach osoby chętne mogą zostawiać swój adres e-mail, dzięki czemu otrzymają szczegółowe informacje dotyczące kolejnych zajęć SCIENCE CAFE Cafe lub innych zajęć dla dorosłych klientów CNE.

Cel przetwarzania danych: rozsyłanie osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji o zajęciach dla dorosłych. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Zakres danych: adres e-mail.

Cofnięcie zgody/usuwanie danych: w każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – wystarczy przesłać wiadomość o treści „nie” na adres, z którego przyszła wiadomość, lub napisać na adres IOD@experyment.gdynia.pl. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych będzie równoznaczne z usunięciem danych z rejestrów CNE w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania była Twoja zgoda.

Wydarzenia dla seniorów

Centrum Nauki Experyment w Gdyni organizuje wydarzenia dla seniorów, współpracuje także z organizacjami (np. uczelniami wyższymi i stowarzyszeniami), które w ramach swoich zadań organizują tego typu aktywności.
Rejestracji i zakupu biletów na wydarzenia dla seniorów można dokonać w kasie lub przez stronę CNE. Przy zakupie biletów w kasie nie ma konieczności podawania danych osobowych. Przy zakupie przez stronę internetową, rezerwacja i płatność za udział w zajęciach dla seniorów za pośrednictwem strony CNE, odbywają się zgodnie z „Regulaminem Sprzedaży Biletów” [PDF, 1 MB], który reguluje też zakres podawanych danych.

Cel przetwarzania danych osobowych: rezerwacja i udział w zajęciach dla seniorów. Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail.
W celach statystycznych przetwarzany jest także kod pocztowy. Dana ta przetwarzana jest w postaci zanonimizowanej.

Usuwanie danych: dane przetwarzane są w okresie trwania semestru, którego dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją usługi, zostaną usunięte po jej zakończeniu. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych, ciążących na CNE, przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach. W celu usunięcia Twoich danych z systemu rezerwacji lub usunięcia konta założonego w serwisie, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Ponadto: osoby chętne mogą zostawić swój numer telefonu – dzięki temu otrzymają SMS-em szczegółowe informacje, dotyczące kolejnych zajęć dla seniorów.

Cel przetwarzania danych: kontakt z osobami, które wyraziły na to zgodę, w celu przekazania informacji o kolejnych zajęciach.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Zakres danych: numer telefonu.

Cofnięcie zgody/usuwanie danych: w każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – wystarczy przesłać SMS o treści „nie” na numer, z którego przyszła wiadomość lub napisać na adres IOD@experyment.gdynia.pl. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych będzie równoznaczne z usunięciem danych z rejestrów CNE w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania była Twoja zgoda.

Warsztaty okolicznościowe w CNE
Osoby, które chciałyby zorganizować Warsztaty okolicznościowe w CNE, dokonują rejestracji telefonicznej. W czasie rozmowy pracownik CNE prosi o podanie danych, niezbędnych do dokonania rejestracji, płatności oraz organizacji warsztatów. Każdorazowo na etapie zbierania danych osoby dokonujące rezerwacji otrzymują pełen zestaw informacji dotyczących celów przetwarzania, przysługujących im praw, planowanych operacji przetwarzania oraz informacji o przewidywanym okresie usunięcia danych. Dodatkowo w przesyłanej w ramach realizacji usługi wiadomości e-mail znajduje się link do strony www.experyment.gdynia.pl i niniejszej polityki.

Cel przetwarzania danych: organizacja Warsztatów okolicznościowych.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Zakres danych: dane osoby rezerwującej (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail), dane związane z realizacją usługi (imię solenizanta, wiek). W celach statystycznych przetwarzane są także miejscowość zamieszkania i kod pocztowy. Dane te przetwarzane są w postaci zanonimizowanej.

Usuwanie danych: wypełnione formularze rezerwacji lub ich części przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji usługi, dokonania opłaty oraz do ustalenia i obrony roszczeń obu stron, tj. przez okres 3 lat. Dane dotyczące płatności przechowywane są przez okres 5 lat. W celu usunięcia danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Inne wydarzenia i warsztaty
Osoby, które chciałyby wziąć udział w organizowanych przez CNE wydarzeniach lub warsztatach, dokonują rezerwacji bezpośrednio przez stronę www.experyment.gdynia.pl lub przez podany na tej stornie link do formularza zamówienia. W przypadku danych, wprowadzanych bezpośrednio przez stronę www.experyment.gdynia.pl, CNE staje się administratorem danych osobowych w momencie wpisania i zatwierdzenia danych. W przypadku danych wpisywanych na innej stronie, CNE staje się administratorem danych w momencie przekazania ich przez podmiot zarządzający tą stroną internetową. W zakresie elektronicznej rezerwacji udziału w wydarzeniach, CNE współpracuje wyłącznie z podmiotami gwarantującymi bezpieczeństwo zbieranych i przesyłanych danych oraz realizującymi obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania danych: dokonanie rezerwacji udziału w wydarzeniach. W celach statystycznych przetwarzane są także miejscowość zamieszkania i kod pocztowy. Dane te przetwarzane są w postaci zanonimizowanej.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zakres danych: dla wydarzeń odpłatnych obowiązuje „Regulamin Sprzedaży Biletów” [PDF, 1 MB]. Dla wydarzeń bezpłatnych: imię, nazwisko, e-mail.

Usuwanie danych: w celu usunięcia Twoich danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

III INFORMACJE DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CNE

Nauczyciele i przedstawiciele szkół
Realizując zadania statutowe, CNE ściśle współpracuje z przedstawicielami szkół i nauczycielami, zarówno w ramach specjalnych projektów i wydarzeń, jak i poprzez stały kontakt w zakresie oferty edukacyjnej. Ponadto przedstawiciele szkół, którzy wyrażają na to zgodę, otrzymuję newsletter CNE.
Każdorazowo na etapie zbierania danych osobowych, CNE przekazuje każdej z osób, których dane dotyczą, pełen zestaw informacji, dotyczących celów przetwarzania, zakresu danych, przysługujących im praw, planowanych operacji przetwarzania oraz informacji o przewidywanym okresie usunięcia danych.

Cel przetwarzania danych: udział w wydarzeniach i projektach dla nauczycieli.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cel przetwarzania danych: budowanie bazy kontaktów z przedstawicielami szkół.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych: informowanie o ofercie skierowanej do nauczycieli – realizacja celów statutowych CNE.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. F RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Usuwanie danych: w celu usunięcia danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Uczestnicy projektów
Centrum Nauki Experyment jest organizatorem lub współorganizatorem wielu projektów naukowych i kulturowych. Osoby, które chciałyby wziąć udział w takim projekcie, jeżeli uczestnictwo to wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych, na etapie zbierania danych osobowych otrzymują pełen zestaw informacji, dotyczących celów przetwarzania i zakresu danych, przysługujących im praw, planowanych operacji przetwarzania oraz informacji o przewidywanym okresie usunięcia danych.

Dane, zbierane w ramach projektów, mogą być w zakresie przewidzianym w ich regulaminie przekazywane ich organizatorom. Osoby, których dane dotyczą, są każdorazowo informowane przed zbieraniem danych osobowych o planowanym przekazaniu danych.

Cel przetwarzania danych: udział w projektach organizowanych lub współorganizowanych przez CNE.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Usuwanie danych: w celu usunięcia danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Osoby współpracujące z CNE w ramach umów cywilnoprawnych
CNE chroni dane osób fizycznych, przetwarzane w ramach realizacji umów cywilnoprawnych oraz w związku z zamówieniami publicznymi, realizowanymi przez CNE.

Osoby fizyczne, współpracujące z CNE w ramach umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, porozumienie o wolontariacie) każdorazowo, na etapie zbierania danych, otrzymują pełen zestaw informacji, dotyczących celów przetwarzania, zakresu danych, przysługujących im praw, planowanych operacji przetwarzania oraz informacji o przewidywanym okresie usunięcia danych.

Cel przetwarzania danych: zawarcie i realizacja umowy.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków prawnych ciążących na CNE.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze.

Usuwanie danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych, ciążących na CNE w związku z zawarciem umów.

 

 

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge