Deklaracja dostępności | Centrum Nauki EXPERYMENT

24

10
WARSZTATY RODZINNE. Przestraszna manufaktura EXPERYMENTU

07

11
WARSZTATY RODZINNE. Przestraszna manufaktura EXPERYMENTU

14

11
WARSZTATY RODZINNE. Miasto światła
pokaż kalendarz
19.10

wtorek

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej experyment.gdynia.pl

Strona została opublikowana dnia 2020-07-31. Na stronie nie wykonano istotnych aktualizacji.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów. Są to filmy publikowane przed dniem 23-09-2020. Napisy są sukcesywnie uzupełniane. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Strona oferuje tryb dużych fontów (możliwość powiększenia wielkości liter na stronie) oraz tryb monochromatyczny (wysoki kontrast, zwykły kontrast). Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie dostępne są podstawowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku pojawienia się problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Szlosek-Milewska, h.szlosek-milewska@experyment.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 72 73 958. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zobowiązany jest zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Podaje też informację, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu tychże. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Centrum Nauki EXPERYMENT, aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

BUDYNEK III

W budynku III znajdują się:

  • wystawy interaktywne
  • biuro Dyrektora CNE,
  • biuro Zastępcy Dyrektora CNE
  • Dział Wystaw i Edukacji
  • Dział Techniczno-Eksploatacyjny
  • Biuro CNE

Centrum Nauki EXPERYMENT znajduje się na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. W budynkach zajmowanych przez Centrum Nauki znajdują się również biura, laboratoria i prototypownie należące do innych firm oraz Centrum Konferencyjne.

Wszystkie wejścia zapewniają swobodny dostęp do budynku z poziomu chodnika oraz umożliwiają przejście do przestrzeni Centrum Nauki.

Wejście do Centrum Nauki EXPERYMENT jest usytuowane od frontu budynku. Prowadzi ono bezpośrednio do kas oraz punktu informacyjnego.

Przejście do strefy biletowanej wystaw prowadzi przez bramki kontrolne obrotowe lub wahadłowe, w przypadku braku możliwości skorzystania z bramek obrotowych. Przy bramkach znajduje się pracownik ochrony. Jego rolą jest pomoc w skanowaniu biletów oraz obsługa bramki wahadłowej.

Poziome i pionowe ciągi komunikacyjne są pozbawione barier architektonicznych.

Korytarze i schody mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się.

Ciągi komunikacyjne pomiędzy kondygnacjami stanowią windy oraz schody, natomiast w przypadku różnic wysokości na poziomie tej samej kondygnacji, są to schody i pochylnia o łagodnym spadku.

Winda posiada komunikaty głosowe oraz oznakowanie przycisków w alfabecie Braille’a.

Przestrzeń wystawy usytuowana jest w większości na poziomie parteru.

Wyjątek stanowi antresola, do której prowadzą spiralne schody mogące być przeszkodą architektoniczną. Trwają przygotowania do uruchomienia podnośnika. Umożliwi on swobodny dostęp do antresoli.

Część pomieszczeń w budynku oznakowanych jest alfabetem Braille’a.

Do części stanowisk dostępne są audiodeskrypcje. Jednorazowe słuchawki można pobrać bezpłatnie przy kasach.

W przestrzeni biletowanej oraz niebiletowanej znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W przestrzeni biletowanej znajduje się pokój opiekuna z dzieckiem. Wewnątrz są przewijak, umywalka oraz fotel.

Na parkingu naziemnym oraz podziemnym wydzielone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest płatny, obsługiwany przez firmę zewnętrzną.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego stacjonarnie lub on-line za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

BUDYNEK I

W budynku I znajdują się:

  • Dział Wydarzeń i Programów Naukowych
  • Dział Rozwoju i Współpracy
  • Dział Finansów i Księgowości

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia należące do Centrum Nauki znajdują się na pierwszym oraz drugim piętrze. Prowadzą do nich schody. Nie ma windy lub podjazdów.

Spotkanie pracownika pracującego w budynku I z osobą, dla której schody są barierą architektoniczną, odbywa się w budynku III.

Aplikacje mobilne

Centrum Nauki EXPERYMENT posiada aplikację mobilną. Poniżej umieszczono link do aplikacji.

app.experyment.pl