22

06
WARSZTATY RODZINNE. Eksperymenty na początek lata

23

06
SCIENCE CAFE. Wszechświat na wyciągnięcie ręki

25

06
WARSZTATY RODZINNE. Wakacje w świecie dinozaurów 3+
pokaż kalendarz

Polityka prywatności

załącznik do zarządzenia 65/2023 z 08-12-2023

Centrum Nauki Experyment w Gdyni (dalej CNE) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność swoich gości oraz wszystkich osób, z którymi współpracuje
w celu realizacji swoich zadań statutowych.

Wszystkie zbierane i wykorzystywane przez CNE dane osobowe (rozumiane jako wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa.

CNE realizuje zadania i obowiązki administratora danych, przewidziane w przepisach dotyczących danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Dbając o przejrzystość przetwarzania danych, przekazujemy poniższe informacje, które mogą pomóc w zrozumieniu celów, zakresu oraz sposobu przetwarzania Państwa danych.
Nad procesem przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez CNE Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Czerwińska, IOD@experyment.gdynia.pl, +48 58 72 73 985, 500-472-830

I INFORMACJE PODSTAWOWE

Dane administratora danych
Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Czerwińska
IOD@experyment.gdynia.pl
+48 58 72 73 985, kom. 500-472-830

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych.
 2. Prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia danych.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, gdy są one już zbędne do osiągnięcia celu, w jakim były zebrane – gdy dane były przetwarzane na podstawie Twojej zgody, gdy uznasz, że dane były przetwarzane w sposób niezgodny
  z przepisami.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania, w przypadku, gdy kwestionujesz prawidłowość danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych) lub uznasz, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda (Art. 6 ust. 1., lit. A RODO), przysługuje Ci prawo do wycofania zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej odwołaniem.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest interes CNE (Art. 6 ust. 1, lit. F RODO), przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Składając sprzeciw należy wskazać przyczynę związaną z Twoją szczegółową sytuacją, która jest podstawą jego złożenia.

W celu skorzystania z przysługujących Ci uprawnień, napisz do Inspektora Ochrony Danych CNE (IOD@experyment.gdynia.pl), który skontaktuje się z Tobą w celu realizacji wniosku.

Przekazywanie danych osobowych
Zbierane dane ujawniamy wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym nas w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych. Dane udostępniamy:

 1. Podmiotom współpracującym z CNE w zakresie obsługi informatycznej: serwis sprzedaży biletów, serwis newsletter, formularz kontaktowy, serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE.
 2. Podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
 3. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, np. PayU (w zakresie niezbędnym do obsługi płatności).
 4. Podmiotom drukującym dla CNE dyplomy lub inne imienne druki (w zakresie imienia i nazwiska).

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne.
CNE przetwarza dane osobowe dla osiągnięcia określonych celów, co oznacza, że jeśli nie podasz swoich danych, nie będziemy w stanie zrealizować usługi, na cele której te dane zbieramy.

Okresy przechowywania danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, by usuwać dane osobowe niezwłocznie po osiągnięciu celu, dla jakiego były zbierane, jednak nie wszystkie możemy usunąć. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE, przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach: na przykład umowy i faktury przechowujemy przez 6 lat, a informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przechowujemy przez 3 lata.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Twoje dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skarga
Jeżeli uznasz, że w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

II INFORMACJE DLA KLIENTÓW CNE

Przeglądanie strony internetowej www.experyment.gdynia.pl
Przeglądanie strony internetowej nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Strona internetowa CNE zbiera i w ograniczonym zakresie przechowuje informacje: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu (np. pliki cookie), dane analityczne (Google Analytics). Informacje te nie umożliwiają zidentyfikowania poszczególnych osób, nie są łączone z żadnymi innymi danymi pozyskiwanymi przez CNE. Szczegółowe zasady działania plików cookie i narzędzi analitycznych na naszej stronie zawiera „Polityka plików cookie”.

Zakup biletów online
Rezerwacja i zakup biletów online odbywają się zgodnie z „Regulaminem sprzedaży biletów” [PDF, 133KB] . Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową lub telefonicznie.

Cel przetwarzania danych: dokonanie rezerwacji, zakup biletów, obsługa wizyty w CNE. W celach statystycznych przetwarzany jest także kod pocztowy. Dana jest przetwarzana w postaci zanonimizowanej. Dodatkowo dla Warsztatów Okolicznościowych pobierany jest numer telefonu osoby składającej zamówienie oraz imię i wiek uczestnika.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6, ust. 1 lit. B RODO – przetwarzanie niezbędne jest do realizacji umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą. Podstawa przetwarzania danych dodatkowych (kod pocztowy, warsztaty okolicznościowe) : Art. 6, ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przechowywanie danych: przechowywanie danych dotyczących sprzedaży, dla której wystawiono fakturę VAT – 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży. W sprawach związanych z usunięciem Twoich danych z systemu lub usunięciem konta założonego w serwisie, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.
Usuwanie danych: dane przechowywane są w serwisie przez 3 lata od ostatniego logowania na konto lub, w przypadku zakupów bez konta, przez 3 lata od daty realizacji usługi.

Wizyta w CNE
Przy zakupie biletu w kasie lub przy wejściu na wystawy, wybrani pracownicy CNE są upoważnieni do wglądu do dokumentów potwierdzających posiadanie ulgi lub zniżki (np. legitymacja).
Na wybranych stanowiskach interaktywnych istnieje możliwość wpisania swojego adresu e-mail w celu przesłania tworzonych przez stanowisko fotografii lub filmów. Podane adresy są okresowo usuwane i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu.
W związku z realizacją zadań statutowych CNE prowadzi dokumentację fotograficzną oraz filmową swojej działalności. Fotografie i filmy (w tym grupowe zdjęcia gości CNE i plany ogólne) są też elementem promocji. Za wyraźną zgodą osoby przedstawionej na zdjęciu lub w filmie, możemy też wykonywać i publikować fotografie indywidualne gości lub emitować film.

Cel przetwarzania danych (1): dokumentacja fotograficzna i filmowa działalności CNE oraz działalność promocyjna – zdjęcia kadrowane, portret konkretnej osoby.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
Zakres danych: wizerunek, imię i nazwisko (na potrzeby udokumentowania zgody).
Usuwanie danych: dane usuwane są na żądanie osoby, której dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody usuwane są w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu usunięcia Twoich danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Cel przetwarzania danych (2): dokumentacja fotograficzna i filmowa działalności CNE oraz działalność promocyjna – (zdjęcia grupowe, ogólne, nie wymagające zgody)
Zakres danych: wizerunek
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. D RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przed administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Usuwanie danych: dane przetwarzane w ramach art. 6 ust. 1 lit. D RODO przetwarzane są do momentu wniesienia sprzeciwu. W celu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Newsletter
Newsletter to usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami, związanymi
z funkcjonowaniem CNE. Zapisując się do newslettera zawierasz z CNE umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowę tę możesz w każdej chwili rozwiązać poprzez wypisanie się z newslettera. Ze względu na charakter działalności CNE, niektóre z rozsyłanych treści mogą zawierać informację promocyjną lub handlową.
Do rozsyłania newslettera CNE używa wyłącznie adresów podanych przez Ciebie w przeznaczonym do tego celu miejscu na stronie www.experyment.gdynia.pl lub podanych bezpośrednio pracownikom CNE, konkretnie w celu otrzymywania newslettera. CNE nie rozsyła newslettera na adresy e-mail podane przez Ciebie
w innych celach.
Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi w postaci przesyłania wiadomości newsletter na wskazany adres e-mail.
Rozsyłanie newslettera, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymaga dodatkowo wskazania, że znajdujące się w nim informacje promocyjne lub handlowe zostały przez Ciebie zamówione. Uznajemy, że przez udostępnienie w tym celu swojego adresu w oknie „Zapisz się do newslettera” dokonałeś zamówienia takich informacji.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera – w każdej przesłanej w ramach newslettera wiadomości znajduje się link, umożliwiający wypisanie się z listy i usunięcie adresu e-mail. Rezygnacja jest równoznaczna
z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie
i usunięciem adresu email.

Cel przetwarzania danych: przesyłanie, na żądanie osoby, której dane dotyczą, informacji o działalności CNE.
Zakres danych: adres email.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Przechowywanie danych: adres email przechowywany jest w systemie momentu rozwiązania umowy i/lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Usuwanie danych: dane usuwane są na żądanie osoby, której dotyczą. Dane usuwane sąw momencie rozwiązania umowy i/lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Formularz kontaktowy
Osoby, które chciałyby skontaktować się z CNE drogą elektroniczną, mogą skorzystać z zamieszczonego na stronie experyment.gdynia.pl formularza „Napisz do nas”. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie adresu poczty elektronicznej, na który CNE udzieli odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
Dane pozyskane za pośrednictwem formularza przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pojawiające się w wiadomości pytanie oraz, jeżeli to konieczne, do wyjaśnienia okoliczności opisanego w wiadomości zdarzenia.

Cel przetwarzania danych: przesyłanie, na żądanie osoby, której dane dotyczą, odpowiedzi na zadane pytanie.
Zakres danych: adres e-mail, informacje dodatkowe, zawarte w wypełnionej na stronie wiadomości, w przypadku dalszej wymiany informacji mailowych także dane zawarte w stopce wiadomości w Twoim serwisie poczty elektronicznej.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przechowywanie danych: odpowiedź CNE, zawierająca wpisane w formularzu dane oraz ewentualna późniejsza korespondencja mailowa przechowywane są na serwerach programu pocztowego CNE do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Usuwanie danych: dane usuwane są na żądanie osoby, której dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody usuwane są w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu usunięcia Twoich danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

III INFORMACJE DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CNE

Nauczyciele i przedstawiciele szkół
Realizując zadania statutowe, CNE ściśle współpracuje z przedstawicielami szkół i nauczycielami, zarówno w ramach specjalnych projektów i wydarzeń, jak i poprzez stały kontakt w zakresie oferty edukacyjnej. Ponadto przedstawiciele szkół, którzy wyrażają na to zgodę, otrzymują newsletter CNE.
Każdorazowo na etapie zbierania danych osobowych, CNE przekazuje każdej z osób, których dane dotyczą, pełen zestaw informacji, dotyczących celów przetwarzania, zakresu danych, przysługujących im praw, planowanych operacji przetwarzania oraz informacji o przewidywanym okresie usunięcia danych.

Cel przetwarzania danych (1): udział w wydarzeniach i projektach dla nauczycieli.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres szkoły, numer telefonu, adres email.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Przechowywanie danych: dane przechowywane są przez okres niezbędny do organizacji wydarzenia.
Usuwanie danych: dane usuwane są po zakończeniu wydarzenia którego dotyczą.

Cel przetwarzania danych (2): budowanie bazy kontaktów z przedstawicielami szkół, informowanie o ofercie skierowanej do nauczycieli – realizacja celów statutowych CNE.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres szkoły, numer telefonu, adres email.
Podstawa przetwarzania danych: Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przechowywanie danych: dane przechowywane są do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Usuwanie danych: w celu cofnięcia zgody/usunięcia danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@experyment.gdynia.pl.

Uczestnicy projektów
Centrum Nauki Experyment jest organizatorem lub współorganizatorem wielu projektów naukowych i kulturowych. Osoby, które chciałyby wziąć udział w takim projekcie, jeżeli uczestnictwo to wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych, na etapie zbierania danych osobowych otrzymują pełen zestaw informacji, dotyczących celów przetwarzania i zakresu danych, przysługujących im praw, planowanych operacji przetwarzania oraz informacji o przewidywanym okresie usunięcia danych.
Dane zbierane w ramach projektów, mogą być, w zakresie przewidzianym w ich regulaminie, przekazywane ich organizatorom. Osoby, których dane dotyczą, są każdorazowo informowane przed zbieraniem danych osobowych o planowanym przekazaniu danych.

Osoby współpracujące z CNE w ramach umów cywilnoprawnych
CNE chroni dane osób fizycznych, przetwarzane w ramach realizacji umów cywilnoprawnych oraz w związku z zamówieniami publicznymi, realizowanymi przez CNE.
Osoby fizyczne, współpracujące z CNE w ramach umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, porozumienie o wolontariacie) każdorazowo, na etapie zbierania danych, otrzymują pełen zestaw informacji, dotyczących celów przetwarzania, zakresu danych, przysługujących im praw, planowanych operacji przetwarzania oraz informacji o przewidywanym okresie usunięcia danych.

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge