Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

REGULAMIN WYSTAWY

CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI


§ 1


Postanowienia ogólne.


1. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni (zwane dalej Centrum) jest instytucją kultury, której celem jest łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu na interaktywnych wystawach oraz poprzez prowadzenie działań popularyzujących naukę. Centrum Nauki EXPERYMENT pozwala gościom na efektywne zdobywanie wiedzy, pomaga zrozumieć otaczające nas procesy a także pobudza ciekawość świata.
2. Regulamin wystawy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni (zwany dalej regulaminem) określa zasady przebywania i zwiedzania w Centrum.
3. Centrum ma swoją siedzibę przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
4. Centrum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00-19:00 z zastrzeżeniem, że aktualny grafik dni i godzin wstępu do Centrum podawany jest do wiadomości na stronie www.experyment.gdynia.pl.
5. W poniedziałki Centrum jest zamknięte dla odwiedzających. Centrum zastrzega sobie prawo zamknięcia także w inne dni.
6. Kasy są zamykane na godzinę przed zamknięciem Centrum.
7. Szczegółowe informacje dotyczące Centrum można znaleźć na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl oraz uzyskać w kasach Centrum, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 2


Wizyta w Centrum.


1. Wejście do Centrum jest odpłatne.
2. Cennik biletów jest dostępny w kasach Centrum oraz na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl. Ceny biletów, ich sprzedaż oraz rezerwację reguluje odrębny regulamin: „REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW”.
3. Jednorazowo na terenie Centrum może przebywać 700 osób. W przypadku przekroczenia tej liczby pracownicy Centrum mają obowiązek wstrzymać wpuszczanie zwiedzających oraz sprzedaż biletów.

4. Wejście na wystawy jest jednorazowe. Po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości wejścia do Centrum ponownie w ramach tego samego biletu.
5. Zwiedzanie wystawy ma charakter indywidualny, zatem nie ma możliwości rezerwacji osoby oprowadzającej po Centrum.
6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany adres
e-mailowy używany do wysyłania zdjęć z wybranych stanowisk, wykonanych jako pamiątki z wizyty w Centrum.
7. Wysyłanie zdjęć, o których mowa w ust. 6 nie jest obowiązkowe. Wykonane zdjęcia oraz
powyższe dane osobowe zostaną użyte wyłącznie w celu wysyłania wiadomości e-mail
i nie będą przechowywane ani przetwarzane w innym celu.
8. Treści użyte na wystawie Centrum służą jedynie popularyzacji nauki.


§ 3


Zasady przebywania w Centrum.


1. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką dorosłych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych oraz za wyrządzoną przez nich szkodę.
2. Wierzchnie okrycia, plecaki i duże torby należy zostawić w szafkach na zwrotne monety o nominale 2 zł lub koszach szatniowych. W szafkach i koszach szatniowych nie należy zostawiać rzeczy, które mają dużą wartość.
3. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
4. W przypadku zgubienia kluczyka do szafek dla gości indywidualnych lub koszy szatniowych pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł. Osoba, która zgubiła kluczyk przed otwarciem szafki lub kosza musi opisać jakie rzeczy zostały tam umieszczone. Jeśli osoba nie pamięta numeru szafki lub kosza, po odbiór rzeczy musi się zgłosić po zamknięciu Centrum.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum.
8. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi na planszach, stojakach i monitorach.
9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z
niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
10. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Centrum.
11. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

 

§ 4


Zakazy.


1. Odwiedzającym, znajdującym się na terenie Centrum, zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych odwiedzających i wyposażenia Centrum oraz zachowań naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
2. Zabrania się:
a) Pozostawiania bez opieki, poza miejscami do tego przeznaczonymi, rzeczy osobistych i innych przedmiotów;
b) wynoszenia elementów wyposażenia poza teren Centrum;
c) przenoszenia poszczególnych elementów stanowiska poza przeznaczone dla nich miejsce;
d) niszczenia stanowisk;
e) zaśmiecania terenu Centrum;
f) wnoszenia na teren Centrum przedmiotów niebezpiecznych;
g) poruszania się na terenie Centrum na rolkach, łyżworolkach, hulajnogach, rowerach itp.;
h) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących (za okazaniem certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego);
i) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym e-papierosów, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
j) spożywania posiłków i napojów z wyjątkiem miejsc, o których mowa w § 3 ust. 11;
k) prowadzenia działalności handlowej.
3. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
4. W przypadku zachowań wymienionych w ust. 1, 2 oraz 3 Centrum zastrzega sobie prawo do wyproszenia z wystawy osób łamiących ww. punkty, bez prawa do zwrotu należności za bilety.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawane zniżki przed wejściem na teren wystawy. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do otrzymana zniżki pracownicy i ochrona Centrum mają prawo do niewpuszczenia osoby na teren wystawy. W przypadku biletów rodzinnych nie ma możliwości wejścia dziecka na bilet dla opiekuna oraz odwrotnie.


§ 5


Bezpieczeństwo.


1. Teren Centrum jest objęty ochroną fizyczną dla bezpieczeństwa odwiedzających.
2. Firma realizująca zadania ochrony Centrum zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum oraz upoważniona jest do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie § 4.
3. W przypadku ewakuacji gości Centrum wszyscy odwiedzający powinni niezwłocznie zastosować się do komunikatów i opuścić teren wystawy.
4. W przypadku ewakuacji, która uniemożliwia powrót na wystawę w ciągu jednej godziny i kontynuowanie zwiedzania, zwrot kosztów wstępu do Centrum odbywa się na podstawie biletu wraz z paragonem lub fakturą VAT w terminie do 14 dni od zgłoszenia. Zwrot przysługuje zwiedzającym, którzy przebywali na terenie wystawy krócej niż 2 godziny i odbywa się tylko na pisemną prośbę zwiedzających, którą należy przesłać na adres Centrum Nauki EXPERYMENT bądź drogą elektroniczną na adres bilety@experyment.gdynia.pl najpóźniej do 14 dni od zdarzenia.


§ 6


Postanowienia końcowe.


1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Centrum www.experyment.gdynia.pl, oraz w kasach Centrum.
2. Zakup biletu wstępu do Centrum jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie przez odwiedzającego zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia odwiedzającego z terenu Centrum. W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu biletu.
4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.experyment.gdynia.pl oraz w kasach Centrum.