Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
 
§ 1

Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin zwiedzania (zwany dalej Regulaminem) Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni (zwane dalej Centrum) określa zasady przebywania w Centrum i zwiedzania wystaw (zwanych dalej wystawami).

2. Centrum ma swoją siedzibę przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. 3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Centrum, Cennika oraz Regulaminu Sprzedaży Biletów, dostępne są na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl                  oraz w kasach Centrum.

4. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin otwarcia dla zwiedzających.

5. W uzasadnionych przypadkach, Centrum zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad udostępniania poszczególnych aktywności (zajęcia edukacyjne, warsztaty, wydarzenia                      i programy) na wystawach oraz wprowadzenia dodatkowych zasad w zakresie przebywania zwiedzających na terenie Centrum. Informacje dotyczące wprowadzonych zmian dostępne będą na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl oraz w kasach Centrum. 


 
§ 2

Zasady przebywania zwiedzających w Centrum.

 

1. Wejście na wystawy jest odpłatne.

2. Liczba zwiedzających, przebywających jednocześnie                      na wystawach Centrum, jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Wejście na wystawy może być czasowo wstrzymane.

3. Bilet wstępu do Centrum uprawnia do jednokrotnego wejścia na wystawy Centrum. Opuszczenie terenu wystaw jest jednoznaczne z zakończeniem zwiedzania. 

4. Centrum zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu dotyczącego czasu zwiedzania. 

5. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych oraz za wyrządzoną przez nich szkodę.

6. Kasy są zamykane na godzinę przed zamknięciem wystaw.

7. Z wystaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i stosować się do zaleceń pracowników Centrum.

8. Z eksponatów na wystawach należy korzystać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na planszach, stojakach i monitorach.

9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub z niewłaściwego korzystania z eksponatów. 

10. Centrum zastrzega sobie prawo wyłączenia dowolnej części terenu dla zwiedzających. Informacja o ograniczeniu dostępu podana zostanie do wiadomości zwiedzających, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletów wstępu. 

11. Centrum zastrzega sobie prawdo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

12. Wyłączenie dostępu zwiedzających do dowolnej części Centrum lub wyłączenie części eksponatów, nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości należności za bilet.

13. Zwiedzającym, znajdującym się na terenie Centrum, zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych odwiedzających i dla wyposażenia Centrum oraz zachowań, naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.  
14. W Centrum zabrania się:

a) wchodzenia w inne miejsca, niż przeznaczone dla zwiedzających,

b) spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego,

c) wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających,

d) przebywania na terenie Centrum osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu  lub innych środków odurzających.  e) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

f) poruszania się za pomocą rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń jeżdżących, 

g) wnoszenia broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

h) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby                   z niepełnosprawnością ruchową,

i) samowolnego dokonywania przemieszczeń elementów wyposażenia,

j) niszczenia elementów wyposażenia,

k) prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej,

l) pozostawiania bez opieki rzeczy osobistych i innych przedmiotów.

15. W przypadku nieprzestrzegania zasad wymienionych w ust.14, Centrum zastrzega sobie prawo  do odmowy wstępu na teren wystaw lub wyproszenia zwiedzających, bez prawa do zwrotu należności za zakupiony bilet. 

16. Na terenie Centrum znajdują się szafki i kosze szatniowe,            w których należy pozostawić plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie. Nie należy pozostawiać rzeczy o dużej wartości.

17.  W przypadku zagubienia klucza do szafki lub kosza szatniowego, zwiedzający ponosi opłatę  w wysokości 30 zł.

18. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 


 
§ 3

Zasady bezpieczeństwa.

 

1. Centrum objęte jest systemem ochrony. 

2. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych przez Centrum.   

3. Centrum zastrzega sobie prawo do ustalania i aktualizacji zasad bezpieczeństwa w sposób adekwatny do sytuacji i zagrożeń, występujących w danym czasie.

4. Zasady bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl oraz  w kasach Centrum.

5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Centrum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonej usługi.  6. W przypadku konieczności ewakuacji, zwiedzający zobowiązani są do zastosowania się  do instrukcji i wytycznych pracowników Centrum i komunikatów oraz do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. 

7. W przypadku ewakuacji, która uniemożliwiła zwiedzającym powrót na teren wystaw w ciągu jednej godziny, jeżeli czas zwiedzania przed ewakuacją był krótszy niż dwie godziny, zwiedzającym należy się zwrot należności za bilet.

8. Zwrot należności za bilet następuje na podstawie formularza zwrotu, z załączonym oryginałem paragonu oraz biletem, w terminie 14 dni od jego przedłożenia. Formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, na adres e-mail: bilety@experyment.gdynia.pl. 


 

§ 4

Postanowienia końcowe.

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych zwiedzających, związane z wizytą w Centrum, reguluje polityka prywatności, dostępna na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl.

2. Zakup biletów do Centrum jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu. 

3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego  z terenu Centrum. Osobie, która została wyproszona z terenu Centrum wskutek nieprzestrzegania Regulaminu, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

4. Centrum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. 5.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl i w kasach Centrum.