Политика конфидициальности | Centrum Nauki Experyment

22

05
WARSZTATY RODZINNE Eko-logicznie. Powietrze

22

05
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej w Experymencie

28

05
WARSZTATY RODZINNE. Eksperymenty po pachy
pokaż kalendarz

Политика конфидициальности

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni (dalej CNE) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność swoich gości oraz wszystkich osób, z którymi współpracuje w celu realizacji swoich zadań statutowych.

Wszystkie zbierane i wykorzystywane przez CNE dane osobowe (rozumiane jako wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa.

CNE realizuje zadania i obowiązki administratora danych, przewidziane w przepisach dotyczących danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Dbając o przejrzystość przetwarzania danych, przekazujemy Państwu poniższe informacje, które mogą pomóc
w zrozumieniu celów, zakresu oraz sposobu przetwarzania Państwa danych.

Nad procesem przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez CNE Inspektor Ochrony Danych.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
AGNIESZKA CZERWIŃSKA
IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL TEL. 58 72 73 985

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

DANE ADMINISTRATORA DANYCH
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

II. INFORMACJE DLA KLIENTÓW CNE

PRZEGLĄDANIE STRONY INTERNETOWEJ WWW.EXPERYMENT.GDYNIA.PL
ZAKUP BILETÓW ONLINE
WIZYTA W CNE
NEWSLETTER
FORMULARZ KONTAKTOWY – „NAPISZ DO NAS”
AKADEMIA EXPERYMENTU
WYKŁADY MAŁEGO I DUŻEGO NAUKOWCA (PROWADZONE W RAMACH POLSKIEJ AKADEMII DZIECI)
SCIENCE CAFE
WYDARZENIA DLA SENIORÓW
WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE W CNE
INNE WYDARZENIA I WARSZTATY

III INFORMACJE DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CNE

NAUCZYCIELE I PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ
UCZESTNICY PROJEKTÓW
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z CNE W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

DANE ADMINISTRATORA DANYCH
CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI,
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY,
AL. ZWYCIĘSTWA 96/98
81-451 GDYNIA
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL, TEL. 58 72 73 985

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU:
1. PRAWO UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
2. PRAWO DO ŻĄDANIA SPROSTOWANIA DANYCH, JEŻELI SĄ NIEPRAWIDŁOWE, ORAZ ŻĄDANIA UZUPEŁNIENIA DANYCH.
3. PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH W PRZYPADKU, GDY: SĄ ONE JUŻ ZBĘDNE DO OSIĄGNIECIA CELU W JAKIM ZOSTAŁY ZEBRANE, DANE BYŁY PRZETWARZANE NA PODSTAWIE PAŃSTWA ZGODY LUB GDY UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE DANE PRZETWARZANE BYŁY W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEPISAMI.
4. PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH, CZYLI ŻĄDANIE ZATRZYMANIA WSZYSTKICH OPERACJI PRZETWARZANIA W PRZYPADKU, GDY KWESTIONUJĄ PAŃSTWO PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH (NA CZAS KONIECZNY DO SPRAWDZENIA DANYCH) LUB UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE DANE PRZETWARZANE SĄ W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEPISAMI, ALE SPRZECIWIAJĄ SIĘ PAŃSTWO USUNIĘCIU DANYCH.
5. W ZAKRESIE W JAKIM PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST ZGODA (ART. 6 UST 1 LIT A RODO) PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY. ODWOŁANIE ZGODY NIE WPŁYWA NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA DANYCH DOKONANEGO PRZED JEJ ODWOŁANIEM.
6. W ZAKRESIE W JAKIM PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST INTERES CNE (ART. 6 UST 1 LIT F RODO), PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH. SKŁADAJĄC SPRZECIW NALEŻY WSKAZAĆ PRZYCZYNĘ ZWIĄZANĄ Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ, KTÓRA JEST PODSTAWĄ JEGO ZŁOŻENIA.

W CELU SKORZYSTANIA Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU UPRAWNIEŃ NALEŻY NAPISAĆ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH CNE (IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL), KTÓRY SKONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM W CELU REALIZACJI WNIOSKU.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANE DANE UJAWNIAMY WYŁĄCZNIE PODMIOTOM PRZETWARZAJĄCYM DANE W IMIENIU CNE, WSPOMAGAJĄCYM NAS
W REALIZACJI OKREŚLONYCH CELÓW PRZETWARZANIA. PODMIOTY TE NIE SĄ UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH. DANE UDOSTĘPNIAMY:
1. WYBRANYM PRACOWNIKOM CNE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z OBOWIĄZKÓW NA ZAJMOWANYM STANOWISKU;
2. PODMIOTOM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z CNE W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ – (SERWIS SPRZEDAŻY BILETÓW, SERWIS NEWSLETTER, „FORMULARZ KONTAKTOWY”, SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ, SIEĆ WEWNĘTRZNA CNE);
3. PODMIOTOM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI POMOCY PRAWNEJ;
4. PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PŁATNICZĄ NP. PAYU (W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OBSŁUGI PŁATNOŚCI).
5. PODMIOTOM DRUKUJĄCYM DLA CNE DYPLOMY LUB INNE IMIENNE DRUKI (W ZAKRESIE IMIĘ I NAZWISKO).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE.
CNE PRZETWARZA DANE OSOBOWE DLA OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONYCH CELÓW, OZNACZA TO, ŻE JEŚLI NIE PODADZĄ PAŃSTWO SWOICH DANYCH, TO NIE BĘDZIEMY W STANIE ZREALIZOWAĆ USŁUGI NA CELE KTÓREJ OWE DANE SĄ ZBIERANE.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
CNE DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ BY USUWAĆ DANE OSOBOWE NIEZWŁOCZNIE PO OSIĄGNIECIU CELU DLA JAKIEGO BYŁY ZBIERANE, JEDNAK NIE WSZYSTKIE DANE MOŻEMY USUNĄĆ.
DANE PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA CNE PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH: NA PRZYKŁAD UMOWY I FAKTURY PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES 5 LAT OD KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO W KTÓRYM ZOSTAŁY WYTWORZONE, A INFORMACJE (W TYM DANE OSOBOWE) NIEZBĘDNE DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES 3 LAT.

II. INFORMACJE DLA KLIENTÓW CNE

PRZEGLĄDANIE STRONY INTERNETOWEJ WWW.EXPERYMENT.GDYNIA.PL
PRZEGLĄDANIE STRONY INTERNETOWEJ NIE WYMAGA PODANIA ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH. STRONA INTERNETOWA CNE ZBIERA I W OGRANICZONYM ZAKRESIE PRZECHOWUJE INFORMACJE:
– NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SERWISU (NP. PLIKI COOKIE),
– DANE ANALITYCZNE (ANALITYKA GOOGLE),
INFORMACJE TE NIE UMOŻLIWIAJĄ ZIDENTYFIKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH OSÓB, NIE SĄ ŁĄCZONE Z ŻADNYMI INNYMI DANYMI POZYSKIWANYMI PRZEZ CNE. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA PLIKÓW COOKIE I NARZĘDZI ANALITYCZNYCH NA NASZEJ STRONIE ZAWIERA „POLITYKA PLIKÓW COOKIE”.

ZAKUP BILETÓW ONLINE
REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW ONLINE ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z „REGULAMINEM SPRZEDAŻY BILETÓW”. REZERWACJI MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB TELEFONICZNIE.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH: DOKONANIE REZERWACJI, ZAKUP BILETÓW, OBSŁUGA WIZYTY W CNE.
W CELACH STATYSTYCZNYCH PRZETWARZANY JEST TAKŻE KOD POCZTOWY. DANA TA PRZETWARZANA JEST W POSTACI ZANONIMIZOWANEJ.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
ZAKRES DANYCH: REGULOWANY PRZEZ „REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW”.
USUWANIE DANYCH: DANE PRZECHOWYWANE SĄ W SERWISIE PRZEZ OKRES 5 LAT OD OSTATNIEGO LOGOWANIA NA KONTO LUB W PRZYPADKU ZAKUPÓW BEZ KONTA – PRZEZ OKRES 5 LAT OD DATY REALIZACJI USŁUGI. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM PAŃSTWA DANYCH Z SYSTEMU LUB USUNIĘCIEM KONTA ZAŁOŻONEGO W SERWISIE PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

WIZYTA W CNE
PRZY ZAKUPIE BILETU W KASIE LUB PRZY WEJŚCIU NA WYSTAWĘ WYBRANI PRACOWNICY CNE UPOWAŻNIENI SĄ DO WGLĄDU DO DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANE ULGI LUB ZNIŻKI (NP. LEGITYMACJA).

NA WYBRANYCH STANOWISKACH INTERAKTYWNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPISANIA SWOJEGO ADRESU EMAIL CELEM PRZESŁANIA TWORZONYCH PRZEZ STANOWISKO FOTOGRAFII LUB FILMÓW. PODANE ADRESY EMAIL SĄ OKRESOWO USUWANE I NIE SĄ PODDAWANE DALSZEMU PRZETWARZANIU.
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH CNE PROWADZI DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ ORAZ FILMOWĄ SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, FOTOGRAFIE I FILMY (W TYM ZDJĘCIA GRUPOWE GOŚCI CNE I PLANY OGÓLNE) SĄ TEŻ ELEMENTEM PROMOCJI. ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ OSOBY PRZEDSTAWIONEJ NA ZDJĘCIU LUB W FILMIE MOŻEMY TEŻ WYKONYWAĆ I PUBLIKOWAĆ FOTOGRAFIE INDYWIDUALNE GOŚCI LUB EMITOWAĆ FILM.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH : DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I FILMOWA DZIAŁALNOŚCI CNE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA – ZDJĘCIA GRUPOWE, OGÓLNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. D RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH NADRZĘDNY CHARAKTER WOBEC TYCH INTERESÓW MAJĄ INTERESY LUB PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WYMAGAJĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST DZIECKIEM.
ZAKRES DANYCH: WIZERUNEK.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I FILMOWA DZIAŁALNOŚCI CNE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA – ZDJĘCIA KADROWANE, PORTRET KONKRETNEJ OSOBY
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. A RODO – ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
ZAKRES DANYCH: WIZERUNEK, IMIĘ I NAZWISKO (NA POTRZEBY UDOKUMENTOWANIA ZGODY).

USUWANIE DANYCH:
DANE USUWANE SĄ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ZGODY USUWANE SĄ W MOMENCIE COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH. W CELU USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH LUB COFNIĘCIA ZGODY NA ICH PRZETWARZANIE PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

NEWSLETTER
NEWSLETTER TO USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POLEGAJĄCA NA DOSTARCZANIU WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH
Z NAJNOWSZYMI INFORMACJAMI, ZWIĄZANYMI Z FUNKCJONOWANIEM CNE. ZAPISUJĄC SIĘ NA NEWSLETTER ZAWIERAJĄ PAŃSTWO Z CNE UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. UMOWĘ TĘ MOŻNA W KAŻDEJ CHWILI ROZWIĄZAĆ POPRZEZ WYPISANIE SIĘ Z NEWSLETTERA.
ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CNE NIEKTÓRE Z ROZSYŁANYCH TREŚCI MOGĄ ZAWIERAĆ INFORMACJĘ PROMOCYJNĄ LUB HANDLOWĄ.

DO ROZSYŁANIA NEWSLETTERA CNE UŻYWA WYŁĄCZNIE ADRESÓW PODANYCH PRZEZ PAŃSTWA W PRZEZNACZONYM DO TEGO CELU MIEJSCU NA STRONIE WWW.EXPERYMENT.GDYNIA.PL LUB PODANYCH BEZPOŚREDNIO PRACOWNIKOM CNE, KONKRETNIE W CELU OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA. CNE NIE ROZSYŁA NEWSLETTERA NA ADRESY EMAIL PODANE PRZEZ PAŃSTWA W INNYM CELU.

USŁUGA NEWSLETTER ŚWIADCZONA JEST NIEODPŁATNIE PRZEZ CZAS NIEOZNACZONY.

PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA USŁUGI W POSTACI PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI NEWSLETTER NA WSKAZANY ADRES E-MAIL.

ROZSYŁANIE NEWSLETTERA, ZGODNIE Z USTAWĄ O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, WYMAGA DODATKOWO WYKAZANIA, ŻE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NIM INFORMACJE PROMOCYJNE LUB HANDLOWE ZOSTAŁY PRZEZ PAŃSTWA ZAMÓWIONE. UZNAJEMY, ŻE POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE W TYM CELU SWOJEGO ADRESU ORAZ POPRZEZ UŻYCIE PRZYCISKU „ZAPISZ SIĘ” PRZY TREŚCI „NA PONIŻSZY ADRES EMAIL CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER CENTRUM NAUKI EXPERYMENT(…)” DOKONALI PAŃSTWO ZAMÓWIENIA TAKICH INFORMACJI.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH : PRZESYŁANIE, NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI CNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. C RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
ZAKRES DANYCH: ADRES EMAIL.
USUWANIE DANYCH: MOGĄ PAŃSTWO W KAŻDEJ CHWILI ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA – W KAŻDEJ PRZESŁANEJ W RAMACH NEWSLETTERA WIADOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ LINK, UMOŻLIWIAJĄCY WYPISANIE SIĘ Z LISTY I USUNIĘCIE ADRESU EMAIL. REZYGNACJA JEST RÓWNOZNACZNA Z COFNIĘCIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZWIĄZANIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W TYM ZAKRESIE.

FORMULARZ KONTAKTOWY
OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CNE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE WWW.EXPERYMENT.GDYNIA.PL FORMULARZA „NAPISZ DO NAS”.
PRZESŁANIE FORMULARZA Z ZAPYTANIEM JEST MOŻLIWE JEDYNIE PO WYRAŻENIU PRZEZ USŁUGOBIORCĘ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA TEGO CELU ORAZ PODANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NA KTÓRY CNE UDZIELI ODPOWIEDZI NA PRZESŁANĄ WIADOMOŚĆ.

DANE, POZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA, PRZETWARZANE SĄ WYŁĄCZNIE W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA POJAWIAJĄCE SIĘ W WIADOMOŚCI PYTANIE ORAZ, JEŻELI TO KONIECZNE, DO WYJAŚNIENIA OKOLICZNOŚCI OPISANEGO W WIADOMOŚCI ZDARZENIA.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH : PRZESYŁANIE, NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. A RODO – ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
ZAKRES DANYCH: ADRES EMAIL, INFORMACJE DODATKOWE, ZAWARTE W WYPEŁNIONEJ NA STRONIE WIADOMOŚCI, W PRZYPADKU DALSZEJ WYMIANY INFORMACJI MAILOWYCH TAKŻE DANE ZAWARTE W STOPCE WIADOMOŚCI W PAŃSTWA SERWISIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
USUWANIE DANYCH: ODPOWIEDŹ CNE, ZAWIERAJĄCA WPISANE W FORMULARZU DANE, ORAZ EWENTUALNA PÓŹNIEJSZA KORESPONDENCJA MAILOWA PRZECHOWYWANE SĄ W SERWERACH PROGRAMU POCZTOWEGO CNE. W CELU USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

AKADEMIA EXPERYMENTU
REZERWACJA I PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH AKADEMII EXPERYMENTU ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z „REGULAMINEM AKADEMII EXPERYMENTU”. REZERWACJI MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ CNE.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: REZERWACJA I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH AKADEMII EXPERYMENTU ORAZ ROZESŁANIE INFORMACJI O KOLEJNYM SEMESTRZE. W CELACH STATYSTYCZNYCH PRZETWARZANY JEST TAKŻE KOD POCZTOWY. DANA TA PRZETWARZANA JEST W POSTACI ZANONIMIZOWANEJ.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
ZAKRES DANYCH: REGULOWANY PRZEZ „REGULAMIN AKADEMII EXPERYMENTU”.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: ROZESŁANIE INFORMACJI O KOLEJNYM SEMESTRZE AKADEMII EXPERYMENTU – REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH CNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. F RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH
Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH NADRZĘDNY CHARAKTER WOBEC TYCH INTERESÓW MAJĄ INTERESY LUB PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WYMAGAJĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST DZIECKIEM.
ZAKRES DANYCH: ADRES MAILOWY.

USUWANIE DANYCH: DANE PRZETWARZANE SĄ W OKRESIE TRWANIA SEMESTRU AKADEMII, KTÓREGO DOTYCZĄ. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU ORGANIZACJĄ USŁUGI ZOSTANĄ USUNIĘTE WRAZ Z ROZPOCZĘCIEM KOLEJNEGO SEMESTRU AKADEMII. DANE PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA CNE PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH.
W CELU USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH Z SYSTEMU REZERWACJI LUB USUNIĘCIA KONTA ZAŁOŻONEGO W SERWISIE PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

WYKŁADY MAŁEGO I DUŻEGO NAUKOWCA (PROWADZONE W RAMACH POLSKIEJ AKADEMII DZIECI)
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ODBYWA SIĘ POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI EMAIL NA ADRES: BIURO@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: REJESTRACJA I UDZIAŁ W WYKŁADACH MAŁEGO I DUŻEGO NAUKOWCA – REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH CNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
ZAKRES DANYCH: DANE OPIEKUNA GRUPY (IMIĘ I NAZWISKO; TEL. KONTAKTOWY ORAZ ADRES MAILOWY), KTÓRY WEŹMIE UDZIAŁ W WYKŁADZIE, WRAZ Z LICZBĄ TOWARZYSZĄCYCH MU UCZNIÓW (MAKSYMALNIE 50 UCZNIÓW Z JEDNEJ SZKOŁY) ORAZ NAZWA SZKOŁY.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: ROZESŁANIE INFORMACJI O KOLEJNYM SEMESTRZE WYKŁADÓW MAŁEGO I DUŻEGO NAUKOWCA – REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH CNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. F RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH
Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH NADRZĘDNY CHARAKTER WOBEC TYCH INTERESÓW MAJĄ INTERESY LUB PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WYMAGAJĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST DZIECKIEM.
ZAKRES DANYCH: ADRES MAILOWY OPIEKUNA GRUPY

USUWANIE DANYCH: DANE PRZETWARZANE SĄ W OKRESIE TRWANIA SEMESTRU, KTÓREGO DOTYCZĄ.
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU ORGANIZACJĄ USŁUGI ZOSTANĄ USUNIĘTE WRAZ Z ROZPOCZĘCIEM KOLEJNEGO SEMESTRU WYKŁADÓW. DANE PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA CNE PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH.
W CELU USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH Z SYSTEMU REZERWACJI LUB USUNIĘCIA KONTA ZAŁOŻONEGO W SERWISIE PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

SCIENCE CAFE
CEL PRZETWARZANIA DANYCH: REZERWACJA I UDZIAŁ W WARSZTATACH SCIENCE CAFE. W CELACH STATYSTYCZNYCH PRZETWARZANY JEST TAKŻE KOD POCZTOWY. DANA TA PRZETWARZANA JEST W POSTACI ZANONIMIZOWANEJ.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
REJESTRACJI I ZAKUPU BILETÓW MOŻNA DOKONAĆ W KASIE LUB PRZEZ STRONĘ CNE:
– PRZY ZAKUPIE BILETÓW W KASIE NIE MA KONIECZNOŚCI PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
– PRZY ZAKUPIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ: REZERWACJA I PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZA POŚREDNICTWEM STRONY CNE ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z „REGULAMINEM SPRZEDAŻY BILETÓW”.
ZAKRES DANYCH: ZGODNIE Z „REGULAMINEM SPRZEDAŻY BILETÓW”.
USUWANIE DANYCH: DANE PRZETWARZANE SĄ W OKRESIE TRWANIA SEMESTRU, KTÓREGO DOTYCZĄ.
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU ORGANIZACJĄ USŁUGI ZOSTANĄ USUNIĘTE PO JEJ ZAKOŃCZENIU. DANE PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA CNE PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH.
W CELU USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH Z SYSTEMU REZERWACJI LUB USUNIĘCIA KONTA ZAŁOŻONEGO W SERWISIE PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

PONADTO: W ROZDAWANYCH NA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ ANKIETACH OSOBY CHĘTNE MOGĄ ZOSTAWIĆ SWÓJ ADRES EMAIL – DZIĘKI TEMU OTRZYMAJĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, DOTYCZĄCE KOLEJNYCH ZAJĘĆ SCIENCE CAFE LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA DOROSŁYCH KLIENTÓW CNE.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: ROZSYŁANIE OSOBOM, KTÓRE WYRAZIŁY NA TO ZGODĘ INFORMACJI O ZAJĘCIACH DLA DOROSŁYCH.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. A RODO – ZGODA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
ZAKRES DANYCH: ADRES EMAIL.
COFNIĘCIE ZGODY / USUWANIE DANYCH: W KAŻDEJ CHWILI MOŻLIWE JEST COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH – WYSTARCZY PRZESŁAĆ WIADOMOŚĆ O TREŚCI „NIE” NA ADRES, Z KTÓREGO PRZYSZŁA WIADOMOŚĆ, LUB NAPISAĆ NA ADRES IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z USUNIĘCIEM DANYCH Z REJESTRÓW CNE W ZAKRESIE, W JAKIM PODSTAWĄ PRZETWARZANIA BYŁA PAŃSTWA ZGODA.

WYDARZENIA DLA SENIORÓW
CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI ORGANIZUJE WYDARZENIA DLA SENIORÓW, WSPÓŁPRACUJE TAKŻE Z ORGANIZACJAMI (NP. UNIWERSYTETY, STOWARZYSZENIA), KTÓRE W RAMACH SWOICH ZADAŃ ORGANIZUJĄ TEGO TYPU AKTYWNOŚCI.

REJESTRACJI I ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA DLA SENIORÓW MOŻNA DOKONAĆ W KASIE LUB PRZEZ STRONĘ CNE.
– PRZY ZAKUPIE BILETÓW W KASIE NIE MA KONIECZNOŚCI PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
– PRZY ZAKUPIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ: REZERWACJA I PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DLA SENIORÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY CNE ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z „REGULAMINEM SPRZEDAŻY BILETÓW”, KTÓRY REGULUJE TEŻ ZAKRES PODAWANYCH DANYCH.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: REZERWACJA I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DLA SENIORÓW.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
ZAKRES DANYCH: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES EMAIL.
W CELACH STATYSTYCZNYCH PRZETWARZANY JEST TAKŻE KOD POCZTOWY. DANA TA PRZETWARZANA JEST W POSTACI ZANONIMIZOWANEJ.
USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH: DANE PRZETWARZANE SĄ W OKRESIE TRWANIA SEMESTRU, KTÓREGO DOTYCZĄ.
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU ORGANIZACJĄ USŁUGI ZOSTANĄ USUNIĘTE PO JEJ ZAKOŃCZENIU. DANE PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA CNE PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH.
W CELU USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH Z SYSTEMU REZERWACJI LUB USUNIĘCIA KONTA ZAŁOŻONEGO W SERWISIE PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

PONADTO: OSOBY CHĘTNE MOGĄ ZOSTAWIĆ SWÓJ NUMER TELEFONU – DZIĘKI TEMU OTRZYMAJĄ SMSEM SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, DOTYCZĄCE KOLEJNYCH ZAJĘĆ DLA SENIORÓW.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: KONTAKT Z OSOBAMI, KTÓRE WYRAZIŁY NA TO ZGODĘ, W CELU PRZEKAZANIA INFORMACJI O KOLEJNYCH ZAJĘCIACH.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. A RODO – ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.
ZAKRES DANYCH: NUMER TELEFONU.
COFNIĘCIE ZGODY / USUWANIE DANYCH: W KAŻDEJ CHWILI MOŻLIWE JEST COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH – WYSTARCZY PRZESŁAĆ SMS O TREŚCI „NIE” NA NUMER, Z KTÓREGO PRZYSZŁA WIADOMOŚĆ, LUB NAPISAĆ NA ADRES IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z USUNIĘCIEM DANYCH Z REJESTRÓW CNE W ZAKRESIE, W JAKIM PODSTAWĄ PRZETWARZANIA BYŁA PAŃSTWA ZGODA.

WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE W CNE
OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY ZORGANIZOWAĆ WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE W CNE, DOKONUJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ.
W CZASIE ROZMOWY PRACOWNIK CNE PROSI O PODANIE DANYCH, NIEZBĘDNYCH DO DOKONANIA REJESTRACJI, PŁATNOŚCI ORAZ ORGANIZACJI WARSZTATÓW.
KAŻDORAZOWO, NA ETAPIE ZBIERANIA DANYCH, OSOBY DOKONUJĄCE REZERWACJI OTRZYMUJĄ PEŁEN ZESTAW INFORMACJI DOTYCZĄCYCH CELÓW PRZETWARZANIA, PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW, PLANOWANYCH OPERACJI PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJI O PRZEWIDYWANYM OKRESIE USUNIĘCIA DANYCH. DODATKOWO W PRZESYŁANEJ W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WIADOMOŚCI EMAIL ZNAJDUJE SIĘ LINK DO STRONY WWW.EXPERYMENT.GDYNIA.PL I NINIEJSZEJ POLITYKI.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: ORGANIZACJA WARSZTATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
ZAKRES DANYCH: DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ (IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY, ADRES EMAIL), DANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI (IMIĘ SOLENIZANTA, WIEK).
W CELACH STATYSTYCZNYCH JEST PRZETWARZANE SĄ TAKŻE MIEJSCOWOŚĆ I KOD POCZTOWY. DANE TE PRZETWARZANE SĄ W POSTACI ZANONIMIZOWANEJ.
USUWANIE DANYCH:
– WYPEŁNIONE FORMULARZE REZERWACJI LUB ICH CZĘŚCI PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI USŁUGI, DOKONANIA OPŁATY ORAZ DO USTALENIA I OBRONY ROSZCZEŃ OBU STRON – TJ. PRZEZ OKRES 3 LAT.
– DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI PRZECHOWYWANE SĄ PRZE OKRES 5 LAT.
– W CELU USUNIĘCIA DANYCH PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

INNE WYDARZENIA I WARSZTATY
OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY WZIĄĆ UDZIAŁ W ORGANIZOWANYCH PRZEZ CNE WYDARZENIACH LUB WARSZTATACH, DOKONUJĄ REZERWACJI BEZPOŚREDNIO POPRZEZ STRONĘ WWW.EXPERYMENT.GDYNIA.PL LUB PRZEZ PODANY NA TEJ STRONIE LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI.
W PRZYPADKU DANYCH, WPROWADZANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ STRONĘ WWW.EXPERYMENT.GDYNIA.PL, CNE STAJE SIĘ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH W MOMENCIE WPISANIA I ZATWIERDZENIA DANYCH.
W PRZYPADKU DANYCH WPISYWANYCH NA INNEJ STRONIE, CNE STAJE SIĘ ADMINISTRATOREM DANYCH W MOMENCIE PRZEKAZANIA ICH PRZEZ PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY TĄ STRONĄ INTERNETOWĄ.
W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI UDZIAŁU W WYDARZENIACH, CNE WSPÓŁPRACUJE WYŁĄCZNIE Z PODMIOTAMI GWARANTUJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO ZBIERANYCH I PRZESYŁANYCH DANYCH ORAZ REALIZUJĄCYMI OBOWIĄZKI, WYNIKAJĄCE
Z PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: DOKONANIE REZERWACJI UDZIAŁU W WYDARZENIACH. W CELACH STATYSTYCZNYCH PRZETWARZANE SĄ TAKŻE MIEJSCOWOŚĆ I KOD POCZTOWY. DANE TE PRZETWARZANE SĄ W POSTACI ZANONIMIZOWANEJ.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
ZAKRES DANYCH: DLA WYDARZEŃ ODPŁATNYCH OBOWIĄZUJE „REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW”.
DLA WYDARZEŃ BEZPŁATNYCH: IMIĘ, NAZWISKO I E-MAIL.
USUWANIE DANYCH: W CELU USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL.

III INFORMACJE DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CNE

NAUCZYCIELE I PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ
REALIZUJĄC ZADANIA STATUTOWE, CNE ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z PRZEDSTAWICIELAMI SZKÓŁ I NAUCZYCIELAMI, ZARÓWNO
W RAMACH SPECJALNYCH, DEDYKOWANYCH IM PROJEKTÓW I WYDARZEŃ, JAK I POPRZEZ STAŁY KONTAKT W ZAKRESIE OFERTY EDUKACYJNEJ. PONADTO PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, KTÓRZY WYRAŻĄ NA TO ZGODĘ, OTRZYMUJĄ NEWSLETTER CNE.
KAŻDORAZOWO NA ETAPIE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, CNE PRZEKAZUJE KAŻDEJ Z OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, PEŁEN ZESTAW INFORMACJI, DOTYCZĄCYCH CELÓW PRZETWARZANIA, ZAKRESU DANYCH, PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW, PLANOWANYCH OPERACJI PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJI O PRZEWIDYWANYM OKRESIE USUNIĘCIA DANYCH.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: UDZIAŁ W WYDARZENIACH I PROJEKTACH DLA NAUCZYCIELI.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: BUDOWANIE BAZY KONTAKTÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI SZKÓŁ.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. A RODO – ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: INFORMOWANIE O OFERCIE SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI – REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH CNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. F RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH
Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH NADRZĘDNY CHARAKTER WOBEC TYCH INTERESÓW MAJĄ INTERESY LUB PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WYMAGAJĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST DZIECKIEM.

USUWANIE DANYCH: W CELU USUNIĘCIA DANYCH, PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL .

UCZESTNICY PROJEKTÓW
CENTRUM NAUKI EXPERYMENT JEST ORGANIZATOREM LUB WSPÓŁORGANIZATOREM WIELU PROJEKTÓW Z ZAKRESU NAUKI
I TECHNIKI. OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY WZIĄĆ UDZIAŁ W TAKIM PROJEKCIE, JEŻELI UCZESTNICTWO TO WIĄŻE SIĘ Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH, NA ETAPIE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OTRZYMUJĄ PEŁEN ZESTAW INFORMACJI, DOTYCZĄCYCH CELÓW PRZETWARZANIA, ZAKRESU DANYCH, PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW, PLANOWANYCH OPERACJI PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJI O PRZEWIDYWANYM OKRESIE USUNIĘCIA DANYCH.

DANE, ZBIERANE W RAMACH PROJEKTÓW, MOGĄ BYĆ W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM W ICH REGULAMINIE PRZEKAZYWANE ICH ORGANIZATOROM. OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, BĘDĄ KAŻDORAZOWO INFORMOWANE PRZED ZEBRANIEM DANYCH OSOBOWYCH O PLANOWANYM PRZEKAZANIU DANYCH.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: UDZIAŁ W PROJEKTACH ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ CNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
USUWANIE DANYCH: W CELU USUNIĘCIA DANYCH PROSIMY O KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: IOD@EXPERYMENT.GDYNIA.PL .

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z CNE W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
CNE CHRONI DANE OSÓB FIZYCZNYCH, PRZETWARZANE W RAMACH REALIZACJI UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ORAZ W ZWIĄZKU
Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI, REALIZOWANYMI NA RZECZ CNE.

OSOBY FIZYCZNE, WSPÓŁPRACUJĄCE Z CNE W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH (NP. UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE) KAŻDORAZOWO, NA ETAPIE ZBIERANIA DANYCH, OTRZYMUJĄ PEŁEN ZESTAW INFORMACJI, DOTYCZĄCYCH CELÓW PRZETWARZANIA, ZAKRESU DANYCH, PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW, PLANOWANYCH OPERACJI PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJI O PRZEWIDYWANYM OKRESIE USUNIĘCIA DANYCH.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. B RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA CNE.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: ART. 6 UST 1 LIT. C RODO – PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI OBOWIĄZKU PRAWNEGO, CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE.
USUWANIE DANYCH: DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE BĘDĄ PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO SPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH, CIĄŻĄCYCH NA CNE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMÓW.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
WASZE DANE NIE SĄ PRZEDMIOTEM ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA.

SKARGA
JEŻELI UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE W PROCESIE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CNE DOSZŁO DO NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA, PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA.

Polityka plików cookies

Do prawidłowego działania naszego serwisu oraz dla Twojej wygody strony www.experyment.gdynia.pl oraz bilety.experyment.gdynia.pl używają plików cookies. Korzystanie z nich bez zmian ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego komputera lub smartfonu.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)? To małe pliki tekstowe, które odwiedzany serwis internetowy zapisuje na urządzeniu końcowym (czyli np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzystasz podczas przeglądania strony). Niektóre serwisy używają ich do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy wchodzą na stronę.

Dane, jakie zapisywane są w plikach cookies, mogą służyć jedynie do wykonania określonych funkcji i akcji na Twoją rzecz, np. zapamiętania logowania na stronie, Twoich ustawień lub daty wizyty i liczby osób podczas zamawiania biletów. Pozwalają one także na tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności naszego serwisu, dzięki czemu wiemy m.in., jakich informacji użytkownicy szukają na naszych stronach najczęściej. Nie wykorzystujemy i nigdy nie będziemy wykorzystywać w inny sposób żadnych informacji o Tobie, jakie mogą się w plikach ciasteczek znaleźć. Wszystkie dane są zaszyfrowane, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Za pomocą plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników ani ustalić Twojej tożsamości. Wiemy jedynie z jakiej przeglądarki korzystasz i czy dane urządzenie odwiedzało już naszą stronę. Ciasteczka nie są szkodliwe dla żadnych urządzeń i nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerach i smartfonach, ani w ich oprogramowaniu. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji tylko serwerowi, który je stworzył. Innymi słowy – wygenerowane przez naszą stronę pliki ciasteczek mogą być odczytane tylko i wyłącznie przez nią samą.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zapisywać plików cookies na Twoim dysku. W zależności od przeglądarki, znajdziesz instrukcje tutaj:

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, Edge