Menu Bilety
ENRU
szukaj

kontrast

normalny wysoki jaskrawy jaskrawy-ciemny

czcionka

A A A

Co się dzieje

Wpisz szukaną frazę

REGULAMIN WYSTAWY CENTRUM NAUKI EXPERYMENT
W GDYNI


§ 1
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni (zwane dalej Centrum) jest instytucją kultury, której celem jest łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu na interaktywnych wystawach oraz poprzez prowadzenie działań komunikujących naukę. Centrum Nauki EXPERYMENT pozwala gościom na efektywne zdobywanie wiedzy, pomaga zrozumieć otaczające nas procesy, a także pobudza ciekawość świata.


§ 2
Udostępnienie ekspozycji


1. Centrum ma swoją siedzibę przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
2. Centrum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00-19:00 z zastrzeżeniem, że aktualny grafik dni i godzin wstępu do Centrum podawany jest do wiadomości na stronie www.experyment.gdynia.pl.
3. W poniedziałki Centrum dla odwiedzających jest zamknięte. Centrum zastrzega sobie prawo zamknięcia także w inne dni.
4. Kasy są zamykane na godzinę przed zamknięciem Centrum.
5. Szczegółowe informacje dotyczące Centrum można znaleźć na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl oraz uzyskać w kasach Centrum lub pod numerem telefonu 58 6982137.


§ 3
Wizyta w Centrum


1. Wejście do Centrum jest odpłatne. Cennik biletów jest dostępny w kasach Centrum oraz na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl.
2. Jednorazowo na terenie Centrum może przebywać 700 osób. W przypadku przekroczenia tej liczby pracownicy Centrum mają obowiązek wstrzymać wpuszczanie zwiedzających.
3. Sprzedaż biletów dla grup zorganizowanych jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rezerwacji.
4. Fakturę za wstęp do Centrum wystawiamy w ciągu 7 dni od dnia żądania.
5. Osoba kupująca bilet jest zobowiązana do zachowania paragonu lub faktury stanowiącej dowód zakupu.
6. Otrzymany bilet uprawniający do wstępu na teren ekspozycji należy zachować aż do momentu opuszczenia wystawy Centrum.
7. Kasy przyjmują płatności tylko w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze.
8. W przypadku zgubienia kluczyka do szafek dla gości indywidualnych lub koszy szatniowych pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł. Osoba, która zgubiła kluczyk przed otwarciem szafki lub kosza musi opisać, jakie rzeczy były tam umieszczone. Jeśli osoba nie pamięta numeru szafki lub kosza, po odbiór rzeczy musi się zgłosić po zamknięciu Centrum.
9. Wejście na wystawy jest jednorazowe. Po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości wejścia do Centrum ponownie w ramach tego samego biletu.
10. Nie ma możliwości zwrotu biletów indywidualnych.
11. Istnieje możliwość zwrotu całości lub części biletów grup zorganizowanych już opłaconych, nie później jednak niż do 14 dni przed planowaną wizytą. W tym celu należy wysłać na adres e-
mail bilety@experyment.gdynia.pl wypełniony formularz zwrotu biletów zamieszczony na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl.
12. Zwrot biletów grup zorganizowanych nie może spowodować zmiany statusu grupy na osoby indywidualne.
13. Zwiedzanie ekspozycji Centrum ma charakter indywidualny, zatem nie ma możliwości rezerwacji osoby oprowadzającej po Centrum.
14. Centrum Nauki EXPERYMENT nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany adres e-mailowy używany do wysyłania zdjęć z wybranych stanowisk jako pamiątki z wizyty w Centrum.
15. Wysyłanie zdjęć, o których mowa w ust 15 nie jest obowiązkowe. Wykonane zdjęcia oraz powyższe dane osobowe zostaną użyte wyłącznie w celu wysyłania wiadomości e-mail i nie będą przechowywane ani przetwarzane w innym celu.
16. Treści użyte na wystawie Centrum służą jedynie popularyzacji nauki.


§ 4
Rodzaje biletów

1. Bilety na wystawy:
a) Bilet normalny
b) Bilet ulgowy/grupowy - przysługuje dzieciom powyżej lat 2., uczniom i studentom (do 26. roku życia) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, osobom powyżej 70. roku życia, dla grup liczących 10 osób i więcej bez względu na wiek.
c) Bilet rodzinny w pięciu opcjach do wyboru:
 2+1 (dwóch opiekunów i jedno dziecko od 2. do 18. roku życia);
 2+2 (dwóch opiekunów i dwoje dzieci od 2. do 18. roku życia);
 2+3 (dwóch opiekunów i troje dzieci od 2. do 18. roku życia);
 2+4 (dwóch opiekunów i czworo dzieci od 2. do 18. roku życia);
 2+5 (dwóch opiekunów i pięcioro dzieci od 2. do 18. roku życia);
d) Bilet bezpłatny - przysługuje dzieciom do 2. roku życia, jednemu opiekunowi grupy na każde 10 osób, jednemu opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, jednemu opiekunowi towarzyszącemu dziecku niepełnosprawnemu do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
e) Bilet w ramach karty Gdynia Rodzinna w dziesięciu opcjach do wyboru:
 1+1 (jeden opiekun i jedno dziecko od 2. do 18. roku życia);
 1+2 (jeden opiekun i dwoje dzieci od 2. do 18. roku życia);
 1+3 (jeden opiekun i troje dzieci od 2. do 18. roku życia);
 1+4 (jeden opiekun i czworo dzieci od 2. do 18. roku życia);
 1+5 (jeden opiekun i pięcioro dzieci od 2. do 18. roku życia);
 2+1 (dwóch opiekunów i jedno dziecko od 2. do 18. roku życia);
 2+2 (dwóch opiekunów i dwoje dzieci od 2. do 18. roku życia);
 2+3 (dwóch opiekunów i troje dzieci od 2. do 18. roku życia);
 2+4 (dwóch opiekunów i czworo dzieci od 2. do 18. roku życia);
 2+5 (dwóch opiekunów i pięcioro dzieci od 2. do 18. roku życia);

§ 5
Rezerwacje

1. Rezerwacje do Centrum reguluje odrębny regulamin: „REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW”.


§ 6
Zasady przebywania w Centrum Nauki EXPERYMENT

1. Dzieci do 12. roku życia powinny przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
2. Wierzchnie okrycia, plecaki i duże torby należy zostawić w szafkach na zwrotne monety o nominale 2 zł lub koszach szatniowych.
3. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum oraz w szafkach i koszach w szatni.
4. Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum.
7. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi na planszach, stojakach i monitorach.
8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
9. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Centrum.
10. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach.


§ 7
Zakazy

1. Odwiedzającym znajdującym się na terenie Centrum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych odwiedzających i wyposażenia Centrum oraz zachowań nieobyczajnych.
2. Zabrania się:
a) wynoszenia elementów wyposażenia poza teren Centrum;
b) przenoszenia poszczególnych elementów stanowiska poza przeznaczone dla nich miejsce;
c) niszczenia stanowisk;
d) zaśmiecania terenu Centrum;
e) wnoszenia na teren Centrum przedmiotów niebezpiecznych;
f) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących za okazaniem certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego;
g) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym e-papierosów, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
h) spożywania posiłków i napojów z wyjątkiem miejsc, o których mowa w § 6 ust. 10;
i) prowadzenia działalności handlowej.
3. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
4. W przypadku zachowań wymienionych w pkt. 1,2 oraz 3 Centrum zastrzega sobie prawo do wyproszenia z wystawy osób łamiących ww. punkty, bez prawa do zwrotu należności za bilety.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawane zniżki przed wejściem na teren wystawy (np. legitymacje szkolne/studenckie, karta Gdynia Rodzinna itp.) W przypadku zauważenia braku uprawnień do otrzymana jakiejkolwiek zniżki pracownicy Centrum mają prawo do niewpuszczenia osoby na teren wystawy. W przypadku biletów rodzinnych nie ma możliwości wejścia dziecka na bilet dla opiekuna oraz odwrotnie.


§ 8
Bezpieczeństwo

1. Teren Centrum jest objęty systemem monitoringu oraz ochroną fizyczną dla bezpieczeństwa odwiedzających.
2. Firma realizująca zadania ochrony Centrum upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie § 7.
3. W przypadku ewakuacji gości Centrum wszyscy odwiedzający powinni niezwłocznie zastosować się do komunikatów i opuścić teren wystawy.
4. W przypadku ewakuacji, która uniemożliwia powrót na wystawę w ciągu jednej godziny i kontynuowanie zwiedzania, zwrot kosztów wstępu do Centrum odbywa się na podstawie biletu wraz z paragonem lub fakturą VAT w terminie do 14 dni od zgłoszenia. Zwrot przysługuje zwiedzającym, którzy przebywali na terenie wystawy krócej niż 2 godziny i odbywa się tylko na pisemną prośbę zwiedzających, którą należy przesłać na adres Centrum Nauki EXPERYMENT bądź drogą elektroniczną pod adresem bilety@experyment.gdynia.pl najpóźniej do 14 dni od zdarzenia.


§ 9
Postanowienia ogólne

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Centrum www.experyment.gdynia.pl,
w kasach oraz w holu Centrum.
2. Zakup biletu wstępu do Centrum jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie przez odwiedzającego zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia odwiedzającego z terenu Centrum. W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu biletu.
4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.experyment.gdynia.pl oraz w kasach Centrum.